KLANTENSERVICE
Garantie

Eureka Billard staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken bij normaal gebruik. Dit houdt in dat Eureka Billard instaat voor gebreken die verband houden met constructie-, fabricage- of materiaalfouten. Voor biljarts geldt hierbij de voorwaarde dat de afnemer zelf of de een door afnemer krachtens een overeenkomst ingeschakelde en door leverancier vooraf schriftelijk aanvaarde derde de plaatsing en montage uitvoert en dat de ruimte waarin het biljart is opgesteld voldoet aan redelijke kwaliteitseisen van ondergrond, ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid, niet alleen tijdens levering en montage maar gedurende de gehele garantietermijn. Bij biljarts zijn van garantie uitgesloten het biljartlaken en de montage ervan, beschadigingen en normale slijtage, beschadigingen door niet-normaal gebruik van de producten, het verlopen van de waterpasafstelling van het biljart en eventuele schade veroorzaakt door het verplaatsen van biljarts anders als door de afnemer zelf of de een door afnemer krachtens een overeenkomst ingeschakelde en door leverancier vooraf schriftelijk aanvaarde derde.
De garantie wordt verstrekt voor de duur zoals in de offerte en op de factuur is vermeld. De garantietermijn wordt gerekend vanaf de datum van levering volgens de factuur welke tevens als garantiebewijs geldt. De garantie is niet overdraagbaar op opvolgende koper(s).
Bij garantie wordt naar de keuze van leverancier op haar kosten het geleverde geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel deugdelijk hersteld. De kosten van vracht, montage en demontage, verpakking, reis- en verblijfskosten vallen niet onder de garantie en komen volledig voor rekening van de afnemer. Onder garantie vervangen zaken en materialen zijn eigendom van leverancier en dienen aan haar geretourneerd te worden direct na vervanging bij gebrek waarvan de kosten van de niet geretourneerde onderdelen aan de afnemer in rekening worden gebracht. Voor vervangen of herstelde zaken wordt geen nieuwe garantie verstrekt.